VOP Czech

Všeobecné obchodné podmienky

Stránky Facet5 vám prináša spoločnosť GREENHILL Consulting, s.r.o.

Sme hrdým partnerom Facet5 na Slovensku a v Čechách a ako jediný v týchto krajinách vám môžeme poskytnúť akreditáciu na využívanie nástrojov Facet5.

Viac ako 10 rokov pomáhame lokálnym aj nadnárodným spoločnostiam objavovať potenciál ich zamestnancov a výrazne tak prispievame k rozvoju jednotlivcov aj celých firiem.

Viac informácií o našej činnosti nájdete na našich domovských stránkach: www.greenhillconsulting.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: pilarcikova@greenhillconsulting.sk alebo telefonicky na čísle: +421 905 858 209.

 Všeobecné obchodné podmienky Greenhill consulting, s.r.o.

I.

EOBECNÉ USTANOVENIA

VODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Greenhill consulting, s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava (ďalej len „poskytovateľ“).

1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje produkty a služby vo forme rôznych odborných vzdelávacích aktivít, konzultačných služieb, psychometrických testov a HR poradenstva (ďalej len „produkty a služby“).

1.3. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva produkty a služby poskytované poskytovateľom.

 II.

2.1. Poskytovateľ poskytuje a organizuje pre užívateľa vzdelávacie aktivity a podujatia vo forme seminárov, školení, koučingu, kurzov, prezentácií, psychometrických testov, HR poradenstva, konzultačných služieb, audio a video školení so zameraním na oblasť rozvoja ľudského potenciálu. Odbornú stránku vzdelávacích aktivít zabezpečujú skúsení lektori v danej oblasti (ďalej len „vzdelávanie“).

III.

PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a/alebo služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká:

a. zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom na základe telefonickej komunikácie s užívateľom,

b. zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej na portáli www.greenhillconsulting.sk alebo www.facet5.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

3.2. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k vzniku kúpnej zmluvy aj zúčastnením sa užívateľa na vzdelávaní na základe záväznej objednávky užívateľa. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká v takomto prípade samotnou účasťou užívateľa na vybranom vzdelávaní, čoho dôkazom je podpis účastníka na prezenčnej listine.

3.3. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 3.1. a bodu 3.2. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

3.4. Záujemca o vzdelávanie, ktorý si neobjedná vzdelávanie spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. (a) alebo písm. (b) tohto bodu alebo podľa bodu 3.2. sa môže zúčastniť vzdelávania, pokiaľ to umožní kapacita pre danú vzdelávaciu aktivitu.

3.5. Užívateľ je objednaním produktov a/alebo služieb alebo zaplatením kúpnej ceny za produkty a/alebo služby, zaradený do databázy a súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto služby u poskytovateľa.

  IV.

CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. Produkty, služby, vzdelávanie:

4.1.1. Cena uvedená na faktúre je stanovená na základe cenovej ponuky, ktorá bola poslaná e-mailom alebo uverejnená na www.greenhillconsulting.sk alebo na www.facet5.sk.

4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania vzdelávania alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.

4.1.3. Poskytovateľ vystaví faktúru v deň poskytnutia vzdelávania alebo najneskôr do 15 dní od dňa dodania vzdelávania.

4.1.4. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti.

4.2. Elektronická platba:

4.2.1. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný produkt a/alebo službu aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestneného na internetovom portáli poskytovateľa www.greenhillconsulting.sk  alebo na www.facet5.sk.

4.2.2. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného produktu/služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.

4.2.3. Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zašle ju spôsobom podľa bodu 4.1.3. týchto VOP.

4.2.4. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú vo faktúre za poskytovaný produkt a/alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej faktúry.

4.2.5. Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného produktu alebo služby, bude zmenená cena ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

 V.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

5.1.1. počas vzdelávania sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;

5.1.2. poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného vzdelávania;

5.2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania produktu a/alebo služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý;

5.3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do produktov a služieb spôsobom podľa bodu 3.1 písm. b týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

5.4. Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní vzdelávania pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.

5.5. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané vzdelávanie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom o úhrade.

5.6. Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia alebo potvrdenia o absolvovaní vzdelávania, avšak o osvedčenie alebo potvrdenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

6.1.1. poskytovať informácie týkajúce sa objednaného vzdelávania, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením,

6.1.2. vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované vzdelávanie.

6.2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú ívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli

www.greenhillconsulting.sk alebo www.facet5.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

6.3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené ívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

6.5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu v zmysle

platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

VII.

ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA

7.1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť vzdelávanie, program vzdelávania alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.greenhillconsulting.sk alebo www.facet5.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

7.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávanie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

7.3. Pri zrušení vzdelávania zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu vzdelávania má ívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného vzdelávania. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie vzdelávania, zmena programu alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu vzdelávania alebo lektora.

VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

8.1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím vzdelávania od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Priodstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):

a. 0 % z ceny vzdelávania, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 1 mesiac a viac pred termínom začatia vzdelávania,

b. vo výške 50% z ceny vzdelávania, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 1 mesiac a viac ako 2 týždne pred termínom začatia vzdelávania.

c. vo výške 100 % z ceny vzdelávania, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 2 týždne pred termínom začatia vzdelávania.

8.2. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo vzdelávanie objednané, sa nezúčastnia vzdelávania z akéhokoľvek dôvodu, nemá ívateľ nárok na vrátenie ceny za vzdelávanie.

8.3. Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.

IX.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení kajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

9.3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

9.4. Informácie o užívacích právach e-learningového vzdelávania sú uvedené osobitne v podmienkach daného e-learningového kurzu.

9.5. Do doby ukončenia zmluvy budú etky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

 X.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Osobné údaje užívateľa sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

10.2. Užívateľ uskutočnením objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti – zasielania informácií o nových produktoch a službách poskytovateľa, ďalej za účelom vyhľadávania v registri vydaných certifikátov a overovania si platnosti vydaného certifikátu v rozsahu meno, priezvisko, číslo certifikátu a platnosť certifikátu (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.4. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím stranám, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných produktov a služieb užívateľa od poskytovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o užívateľovi produktov a služby.

10.5. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

10.6. Užívateľ častnením sa na vzdelávaní berie na vedomie a dáva výslovný súhlas s tým, že poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení vyhotovovať obrazové (najmä fotografické), zvukové a zvukovo obrazové záznamy zákazníka (t.j. vrátane všetkých prvkov a prejavov jeho osobnosti) a používať ich na propagačné a marketingové účely poskytovateľa.

10.7. Poskytovateľ je oprávnený na tieto účely všetky takto získané záznamy v priebehu vzdelávania i kedykoľvek po jeho skončení v nevyhnutnej miere upravovať a v pôvodnej i prípadne takto zmenenej podobe ich zverejňovať vo všetkých druhoch svojich propagačných produktoch a materiáloch a takto ich šíriť etkými do úvahy pripadajúcimi spôsobmi, a to samostatne i v spojení s inými záznamami, dielami a prvkami. Za takéto použitie nevzniká ívateľovi žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

10.8. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu obrazových snímok alebo obrazovo zvukových záznamov budú spracúvané len poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom, ktorými na tieto účely sú Marketingová agentúra a Poskytovateľ IT služieb.

10.9. Osobné údaje bude poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.10. Na základe zákona o ochrane osobných údajov má ívateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

10.11. Užívateľ má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu poskytovateľa.

10.12. Užívateľ zaslaním objednávky súhlasí so zasielaním informačných emailov. Tieto informačné emaily sa zasielajú do doby, dokedy sa užívateľ neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

XI.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

11.1. Poskytovateľ prehlasuje, že:

11.1.1. ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,

11.1.2. zodpovedá ívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

11.2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť ak poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.

11.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté ívateľovi v dôsledku technických porúch, opráv, údržby, nedostatočného signálu alebo iných okolností, ktoré vznikli na strane týchto tretích osôb alebo ktoré vznikli bez zavinenia poskytovateľa.

11.4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať z. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a v jeho zmysle neposkytovať prístup k vzdelávaniu tretím osobám, ani kurz nijakým spôsobom šíriť alebo kopírovať.

XII.

ZÁVEREČ USTANOVENIA

12.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

12.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa www.greenhillconsulting.skna www.facet5.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

12.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.