Facet5 Profil

Facet5 Profil

Facet5 je osobnostný dotazník, ktorý je špeciálne navrhnutý psychológmi pre použitie manažmentom organizácií. Poskytuje súhrnnú správu o tom, ako sa zamestnanec správa na pracovisku: aktuálne správanie, ako ho najlepšie riadiť, jeho najsilnejšie stránky a jeho individuálne pracovné preferencie.

Facet5 model osobnostného správania

Modul Facet5 používa nasledujúcich 5 behaviorálnych faktorov:

  • Vôľa: do akej miery je jednotlivec asertívny, nezávislý a odhodlaný
  • Energia: do akej miery je jedinec nadšený , spoločenský a zaangažovaný
  • Náklonnosť: do akej miery je jedinec otvorený, úprimný, srdečný a veľkorysý
  • Kontrola: do akej miery je jedinec disciplinovaný, svedomitý a organizovaný
  • Emocionalita: prepája sa s ostatnými 4 faktormi Facet5, ovplyvňuje toleranciu stresu, sebavedomia a emocionálny stav

Facet5 proces

Facet5 Osobnostný profil je výsledkom dotazníka, ktorý je vždy vyplňovaný online. Výsledok môže byť stiahnutý ihneď po vyplnený dotazníka. Dotazník sa skladá zo 106 otázok a jeho vyplňovanie trvá asi 15 – 20 minút.

Profilová správa a ďalšie moduly

Dotazník Facet5 tvorí základ rady produktov Facet5, ktoré poskytujú individuálne dáta, ktoré sú kombinované a kontrastované s ďalšími modulmi Facet5. Výstupné správy používajú užitočný, k práci sa viažuci, zrozumiteľný jazyk a tvoria ho nasledujúce súčasti:

  1. Individuálny profil a správa: Popisuje jednotlivé správanie a preferencie jednotlivca.
  2. Portrét rodiny: Porovnáva individuálny profil so 17 referenčnými rodinami.
  3. SearchLight: Individuálne silné stránky a oblasti pre rozvoj v 6 kompetenciách: Leadership, Medziľudské vzťahy, Komunikácia, Analýza a rozhodovanie, Iniciatíva a úsilie, Plánovanie a organizovanie.
  4. LeadingEdge – návod na vedenie ľudí: Popisuje ako zapojiť a riadiť zamestnancov tak, aby jeho motivácia a spokojnosť s prácou boli maximalizované.
  5. WorkPreferences – Pracovné preferencie: Ukazujú vnútorné motivátory jednotlivca.