Facet 5 Backdrop

Facet5 BackDrop

Facet5 BackDrop je proces, ktorý pomáha definovať a porovnávať „súčasný“ a „ideálny“ stav organizačnej alebo tímovej kultúry. Na základe prieskumu poskytuje detailný prehľad toho, ako je daná organizácia vnímaná, ako by ju chcel vidieť firemný manažment, zamestnanci, zákazníci. Porovnáva a analyzuje osobnostné profily tých, ktorí sú zodpovední za vedenie zmien transformácie firmy.

Modul Facet5 BackDrop

Facet5 BackDrop prevádza prieskumy tímu a organizačné kultúry, porovnáva pohľady na to, ako je firemné prostredie „videné a vnímané“ a to „ako by chcelo byť videné“ – z rôznych pohľadov, interných a externých, vrátane spätnej väzby od firemných zákazníkov. 

BackDrop tak identifikuje štyri kľúčové orientácie: Change Agent (pre zmenové), Transformer (transformačný), Non- Aligned (v nesúlade) a Anchor (ukotvenie). Kombinované výstupy týchto 4 smerov ukazujú, kto by mohol najlepšie viesť zmenu, kto by mohol najlepšie vidieť problémy s tým spojené a ktorí zamestnanci sa v dobe firemnej transformácie môžu stavať k týmto zmenám chrbtom.

Kľúčové vlastnosti a výhody modulu BackDrop

  • Založený na Facet5, nástroji pre meranie osobnosti, ktorý presne popisuje, vysvetľuje a predpovedá správanie.
  • Webový zber dát pre celosvetové použitie.
  • Jazykové mutácie.
  • Dotazník sa skladá z 11 otázok, ktoré môžu byť zodpovedané do 10 minút. 
  • Výsledky je možné ihneď stiahnuť pre ich efektívne použitie. 
  • Výsledné správy sú v jazyku manažmentu, nie v žargóne, čo umožňuje organizáciám rýchlo uskutočniť zmenu plánovania.
  • Facet5 Osobnostné profily môžu byť ďalej použité pre tréning / coaching a osobný rozvoj.